Dokumenty

Vnútorný poriadok Zariadenia sociálnych služieb Egídius – .pdf

Zmluva o poskytovaní celoročnej pobytovej formy sociálnej služby – ľahko čitateľný text – .pdf

Manuál – Postup informovania záujemcov o poskytovanie sociálnej služby v ZSS Egídius – .pdf

Manuál prijatia žiadateľa do ZSS Egídius – .pdf

Plán služieb v meste Bardejov – .pdf