O nás

Zariadenie sociálnych služieb Egídius– špecializované zariadenie, je priamym pokračovateľom predchádzajúcich poskytovateľov sociálnych služieb DSS ALIA a ProALIA Bardejov,  s tým istým sídlom a adresou.

 

V pôvodnom sídle, v priestoroch bývalého Kláštora Františkánov, sa začalo s poskytovaním sociálnej pomoci po druhej svetovej vojne, keď bol v roku 1946 zriadený chudobinec. V roku 1968 sa zariadenie reprofilovalo na Ústav mentálne postihnutej mládeže pre len mužskú populáciu. V roku 1994 zariadenie rozšírilo svoje služby aj pre dospelých mužov.

 

V roku 2000 sa zariadenie presťahovalo z pôvodného starého františkánskeho kláštora v centre Bardejova do novších zrekonštruovaných priestorov, bývalej materskej školy. Klienti tak dostali  nielen lepšiu možnosť bývania,  ale aj nové možnosti rôznych činností v slnečných a účelnejších miestnostiach. Nová adresa tak dala všetkým aj inú možnosť spolužitia v novom prostredí. Zariadenie sociálnych služieb  je  rozpočtovou organizáciou, v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

 

Koedukované zariadenie poskytuje služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných. V súčasnosti  poskytuje sociálnu službu v dvoch špecializovaných zariadeniach, pre ľudí s organickým psychosyndrómom a schizofréniou s kapacitou 40 miest a pre ľudí s duševnou zaostalosťou a poruchami psychického vývinu s kapacitou 30 miest.. Služba je poskytovaná celoročnou pobytovou formou.

 

Sociálna služba spočíva v pomoci odborných pracovníkov pri úkonoch sebaobsluhy. Tým, že sa prihliada na individuálne schopnosti a možnosti klientov, v prvom rade ide o usmernenie, o podporu a až tak o vykonanie jednotlivých sebaoslužných úkonov.

 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius (ďalej len „ZSS“) realizuje sociálne poradenstvo ako metódu vedenia klienta, redukovania emocionálneho napätia, metódu pomoci pri riešení problémov a pri hľadaní nových primeranejších foriem jeho fungovania v domove, rešpektujúc osobnosť a základnú ľudskú odlišnosť jednotlivca. Sociálnym poradenstvom odborní pracovníci podporujú rast, rozvoj a zrelosť klientov.

 

Sociálnou rehabilitáciou je v špecializovanom zariadení podporovaná samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť klienta, rozvojom a nácvikom jeho zručností, aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, ako aj pri základných sociálnych aktivitách.

 

ZSS poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, v rámci ktorej zdravotnícki pracovníci dbajú, aby sa klienti podrobovali stanoveným lekárskym prehliadkam, liečebným úkonom, a priamo vykonávajú vybrané zdravotné výkony. V špecializovanom zariadení je zabezpečená pravidelná konzultácia o zdravotnom stave klientov s praktickým lekárom a odbornými lekármi, vychádzajúc z diagnóz klientov, ako aj okamžitá zdravotná pomoc pri akútnych problémoch.

 

Vzhľadom na formy poskytovania sociálnej služby, ZSS zabezpečuje všetky obslužné činnosti, ktorými je ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a ošatenia. Ubytovanie je poskytované na dvoch podlažiach (druhé je v podkroví), v 1, 2, a 3 posteľových izbách. ZSS rešpektuje možnosť klientom zariadiť si svoje izby podľa vlastného priania a vkusu. Stravovanie sa poskytuje v súlade zásad zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav klienta. ZSS poskytuje osobné vybavenie, ako aj jeho bežnú starostlivosť vo forme prania, žehlenia a drobných opráv.

 

V špecializovanom zariadení sa  zabezpečuje realizácia sociálnej terapie, ako odbornej činnosti na rozvoj, obnovenie, alebo udržanie fyzických, intelektových a sociálnych schopností a zručností, pod odborným vedením pracovníkov. Terapie slúžia k zmysluplne prežitému dňu, zmierneniu a zlepšeniu sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza. K činnostiam je zahrnutá aj terapia pracovného a pomocného charakteru, slúžiaca k rozvoju a udržaniu pracovných zručností, vykonávaná klientmi na základe dobrovoľnosti.

 

Individuálny plán je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby a jeho rodiny. Ciele individuálneho plánu v našom zariadení vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a spolupráce prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby. Individuálny plán je koordinovaný pracovníkom (kľúčový pracovník), ktorý podporuje a sprevádza prijímateľa sociálnej služby v procese individuálneho plánovania.

 

V špecializovanom zariadení sa realizuje  taktiež zdravotná rehabilitácia, ale aj zabezpečenie kaderníckych, holičských služieb a pedikúry a 2 x do mesiaca je zabezpečená pre prijímateľov sociálnych služieb aj canisterapia. V zariadení sa pravidelne organizujú kultúrno-spoločenské podujatia s vystúpeniami rôznych pozvaných umelcov, organizujú sa vychádzky do centra mesta, alebo blízkej prírody, jedno a viac dňové výlety, ozdravno-rekondičné pobyty v blízkych Bardejovských Kúpeľoch a p.  Pravidelne sa organizujú spoločné týždenné pobyty s družobným zariadením Domov pod Hradem Žampach v Pardubickom kraji, striedavo v Čechách a na Slovensku . V budove sa nachádza aj kaplnka zasvätená sv. Rodine, v ktorej sa konajú pravidelné bohoslužby.