Cenník služieb

Úhrada za poskytované služby v zmysle VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014.

 

SADZOBNÍK

spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č.211/2000 Z. z.

 

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Zariadenia sociálnych služieb Egídius účtuje oprávneným osobám za :

 

 

Poplatok za poskytnutie informácií možno uhradiť v pokladni, alebo bankovým prevodom na účet číslo 7000565564/8180, SK26 8180 0000 0070 0056 5564 vedený v Štátnej pokladnici s označením účelu platby.