Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznámením v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľom v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

V Prešovskom samosprávnom kraji a vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór PSK.

Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 08001 Prešov. Obálka s podnetom musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“. Písomné oznámenie doručené do podateľne Úradu PSK a označené ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, musí byť bezodkladne doručené zodpovednej osobe.

Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.

Oznámenie, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.