Bardejov

Geografia a história mesta Bardejov

V severovýchodnom kúte Slovenska takmer na hranici s Poľskou republikou na sútoku riek Topľa a Lukavica obkolesené kopcami a krásnou prírodou leží historické malebné okresné mesto Bardejov. Na východe okres hraničí s okresom Svidník, na západe s okresom Stará Ľubovňa a na juhu s okresom Prešov a na severe s Poľskom. Mesto má cez 35 tis. obyvateľov, je známe chýrnymi kúpeľmi, krásnou okolitou prírodou, pomerne nenarušeným životným prostredím, ale predovšetkým vzácnymi pamiatkami z dávneho stredoveku.

História vzniku mesta je zahalená nejasnosťami. Údoliami Ondavskej vrchoviny cez sútok rieky Topľa a Lukavica celé stáročia viedla významná obchodná cesta. Od praveku prechádzali ňou skupiny ľudu východoslovenských mohýl – eneolitickí pastieri a roľníci a o niekoľko storočí zase veľké obchodné karavány. Výhodná geografická a strategická poloha na hranici s Poľskom a priazeň uhorských kráľov pomohli sformovať zo starého eneolitického sídliska stredoveké kráľovské mesto, významné hospodárske, kultúrno-spoločenské a správne centrum horného Šariša.

Prvá písomná zmienka s názvom Bardoujev je v zázname ipatiejevského kronikára z roku 1241. Už podľa názvu potvrdzuje existenciu sídliska staroslovanského pôvodu, v tom čase najvýznamnejšieho sídla na okolí pri krajinskej ceste z Uhorska do Poľska a Haliče. V roku 1247 kráľ Béla IV. písomnou listinou potvrdil mníchom rádu cisterciani vlastníctvo kláštora na území mesta Bardejov.

Z kráľovskej osady sa počas štrnásteho storočia vyvinulo mesto, ktorému kráľ Karol Róbert roku 1320 udelil rozsiahle privilégia. V roku 1352 nariadil kráľ Ľudovít I. opevniť mesto hradbovým múrom a baštami a v roku 1376 bolo mesto Bardejov povýšené na slobodné kráľovské mesto na úroveň Košíc a Budína. Priaznivý vývoj pokračoval koncom štrnásteho, ale najmä v pätnástom storočí, vtedy mesto dosiahlo najväčší hospodársky a ekonomický rozkvet. Bardejov sa stal významou križovatkom a obchodným miestom, priestranné pivnice slúžili mestu na obchody a na uskladnenie vína z tokajských pivníc – tzv. Weinhaus a Gantzaughov dom z 2.polovice 15. storočia.

Mesto bolo aj sídlom vzdelanosti a kultúry. Latinská mestská škola pod vedením reformátora Leonarda Stockela dosiahla modernými vyučovacími metódami vysokú úroveň a stala sa vyhľadávanou školou pre deti popredných šľachtických a mešťanských rodín. Stockelove školské zákony napísané pod názvom Leges scholae Bartfensis z roku 1540 sú najstarším pedagogickým dokumentom na Slovensku.

Bohatá farská knižnica bola prvou verejnou knižnicou v Uhorsku. V roku 1581 Dávid Guttgesell v mestskej tlačiarni vytlačil prvú knihu na Slovensku napísanú v jazyku zrozumiteľnom slovenskému ľudu – Lutherov Katechizmus. Postupný hospodárky úpadok mesta nastal začiatkom šesťdesiatych rokov sedemnásteho storočia. Okrem vydržiavania vojska mesto ťažili ničivé požiare a štátne dane. Bardejov bol donútený si požičiavať a tak postupne dal do zálohy všetkých štrnásť svojích obcí. Napriek rôznym aktivitám, ktoré mesto vyvíjalo v neskoršom období nedosiahlo už svoj niekedajší hospodársky význam.

V súčasnom období mesto Bardejov patrí v významým historickým pamiatkám európskeho významu. Zachovali sa mnohé svetské a cirkevné stavby – fortifikačný systém stredovekého mestského opevnenia, meštianska architektúra, ale hlavne klenot sakrálnej architektúry – Bazilika minor sv.Egídia – jej vnútorné zariadenie a predovšetkým kolekcia jedenástich drevených krídlových oltárov z 15. a 16.storočia ju zaraďujú medzi chrámy s najvzácnejšími gotickýmmi interiérmi v strednej Európe.

Ďalším významným objektom považovaným za mimoriadne dielo nadregionálneho významu s priamymi duchovnými a umeleckými väzbami na najpokrokovejšie európske myslenie svojej doby vyhláseným za národnú kultúrnu pamiatku je dominanta námestia – goticko-renesančná radnica. Meštianske domy na Radničnom námestí tvoria neodeliteľnú súčasť zástavby historického jadra mesta. Fortifikačný systém mesta Bardejov bol jedným z najdokonalejších mestských opevnení v stredoveku a v súčasnosti patrí k najzachovalejším mestským obranným systémom a svojim významom sa zaraďuje do európskeho fondu kultúrneho dedičstva.

Za cieľavedomé úsilie o záchranu o obnovu vzácneho historického jadra mesta a jeho kultúrneho dedičstva udelilo Medzinárodné kuratórium nadácie ICOMOS pri UNESCO v roku 1986 mestu Zlatú medailu a mesto bolo zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva pri UNESCO.

Súčasťou mesta Bardejov sú známe Bardejovské kúpele, ktoré patria k najvyhľadávanejším kúpeľným strediskám na Slovensku. Liečia sa tu choroby tráviaceho ústrojenstva a látkovej premeny, horné cesty dýchacie a stavy po psychickej a fyzickej vyčerpanosti. Nová zástavba, parková úprava, prítomnosť skvostov ľudovej architektúry a rozšírenei športových aktivít udržujú vysoký trend a spokojnosť domácich i zahraničných hostí.

Mesto Bardejov ležiace v multietnickom regióne spolu s Kežmarkom, Levočou a Starou Ľubovňou vytvorili v roku 2001 Združenie slobodných kráľovských miest s cieľom chrániť a zhodnocovať historické a kultúrne dedičstvo a podporovať ekonomický rozvoj týchto miest v súčasnosti i v budúcnosti.