Terapie a činnosti

K najčastejšie realizovaným sociálnym terapiám patria:

 

Terapia prácou ako odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností klientov pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických, intelektových a pracovných schopností. K týmto činnostiam slúži v Domove textilná a kreatívno – keramická dielňa. Prostredníctvom pracovnej terapie sú klienti aktivovaní k udržiavaniu jazierka, trávnika, besiedky, jednoducho všetkého, čo akýmkoľvek spôsobom prispieva nielen  ku skrášľovaniu Domova, ale ku zmysluplnejšiemu prežitiu každodenného dňa klientov.

 

Výtvarná činnosť využíva tvorivosť a  reflexiu zameranú na proces, či produkt. Klient vytvára umelecké dielo prostredníctvom sebavyjadrenia, zručnosti a schopnosti komunikovať, využívajúc hmatové, estetické a emocionálne zážitky.  Výtvarné práce, ktoré vznikajú vo výtvarnej dielni Domova, sú obdivuhodné nielen svojou originálnosťou, technikou, motívom, či štýlom, ale hlavne obrovskou dýchajúcou láskou, vychádzajúcej aj z toho najmenšieho dielka.

 

Relaxačné počúvanie hudby –  ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných predstáv. Rytmická výchova je dôležitá pri zaostávajúcom vývine motoriky a v sociálnom vývine. Najlepšie sa muzikoterapiou korigujú zajakavosť, poruchy pozornosti a emocionálne poruchy.

 

Pobyt v multisenzorickej miestnosti (snoezelen) je  forma terapie, edukácie, relaxácie a aj využitia voľného času. Cieľom je stimulácia zmyslov, efektívnejší spôsob eliminácie strachu, bolesti , rozptýlenosti, roztržitosti a navodzovanie zmien v správaní a konaní. V plnej miere plní účel uplatňovaním vhodnej terapie s jednotlivcom alebo s malou skupinou, prevažne relaxačného a upokojujúceho charakteru a to na podstatne vyššej úrovni. Efektívnym spôsobom sa tu dosahuje eliminácia rôznych nežiadúcich psychických prejavov prijímateľov a poskytuje možnosť účinným spôsobom nachádzať príjemné prostredie na oddych a upokojenie ich celkového psychického stavu.

 

 

Domov zabezpečuje canisterapiu, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu klienta. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Pôsobí na fyzické zdravie človeka, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.

 

Dramatická výchova je metóda využívajúca formy hrania rôznych rolí, klienti sú vťahovaní najčastejšie do ríše nádherných rozprávok, prostredníctvom profesionálnych hercov, ktoré naše zariadenie navštevujú pravidelne. Súčasťou sociálnej terapie je aj nácvik a príprava rôznych programov, prostredníctvom ktorých sa Domov prezentuje na významných podujatiach. Cieľom všetkých terapií realizovaných v Domove je odstránenie narušenej rovnováhy medzi klientom a prostredím.

 

Záujmová činnosť je kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Popoludňajšie aktivity majú voľnejší, oddychový charakter. Domov využíva: prvky aktívnej a pasívnej relaxácie, športové a pohybové hry. Záujmová činnosť umožňuje klientom realizovať ich individuálne záujmy, kultúrne aktivity, s prihliadnutím na stav a možnosti klientov, s cieľom umožniť čo najlepší kontakt s okolím a napĺňať ich integračné snahy.

 

Klimatoterapia, voľnočasové aktivity a činnostné terapie podporujú pocit užitočnosti. Obvyklé sú to spontánne činnosti, rozhovory na témy, ktoré si sami klienti vyberajú, hry, kde rozhodne patrí „človeče nehnevaj sa,“ rôzne kartové hry, turnaje v hádzaní šípkami, v stolnom tenise, či vychádzky a výlety do blízkeho okolia.

 

V súčasnosti existuje široká paleta možností pre klientov, pre praktické využívanie voľného času i realizácie, čo síce závisí od mnohých faktorov, ale dôkazom čoho sú ocenenia a úspechy mnohých klientov. Ide o hlavne prezentácie Domova, prostredníctvom výroby a zhotovovania upomienkových predmetov, zapájania sa do súťaži, v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, v rámci Slovenska, ale aj zahraničia. Výrazným úspechom je účasť a získanie ocenení vo výtvarnej oblasti a v športovej činnosti na svetových Špeciálnych olympiádach.