"Človek je vnútorne tak hlboko rozdelený, že ak sa nachádza v prostredí, ktoré ho vedie k svetlu a starostlivosti o druhých, vykročí týmto smerom. A naopak, ak žije v prostredí, ktoré sa týmto hodnotám vysmieva a podporuje túžbu po moci a rozkoši, stane sa jeho obrazom."

"Postihnutí nám často oznamujú pravdu bez toho, či ju chceme počuť, alebo nechceme. Nie vždy je ľahké mať takýto barometer pri sebe."

"Ochota slúžiť je dar, ktorý sa prenáša z jedného človeka na druhého ako oheň lásky, čo dáva komunite život."

Jean Vanier

Po transformácii na špecializované zariadenie prešlo Zariadenie sociálnych služieb Egídius na Ťačevskej ulici rozsiahlou rekonštrukciou budovy, na ktorej  boli vymenené  všetky okná a  zrealizované bolo aj jej zateplenie. Rekonštrukciou prešlo aj externé prostredie zariadenia slúžiace na klimatoterapiu  a oddych.  Vnútorné priestory a jednotlivé oddelenia boli zrekonštruované  čiastočne.

Tým sa reálnym spôsobom začala napĺňať dlhodobo plánovaná  vízia v našej organizácii v rámci deinštitucionalizácie sociálnej sféry,  a to  modernizáciou prostredia a transformáciou organizačnej štruktúry,  vytvorením 6 stálych pracovných odborných tímov, ktorí spolu s prijímateľmi sociálnych služieb na tom ktorom oddelení, tvoria menšie organizačné jednotky fungujúce na rodinnom princípe.

Súčasťou každého takéhoto odborného tímu je sociálny pracovník, ergoterapeutka, zdravotný asistent, opatrovatelia a ďalšie odborné činnosti budú zastrešovať  zdravotná sestra, fyzioterapeut a psychológ – psychoterapeut.

Týmto opatrením  sa skvalitňuje úroveň poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení, pretože menšie samostatné tímy pracujú flexibilnejšie, operatívnejšie, lepšie reagujúc na potreby a požiadavky samotných klientov a na vyššej úrovni sa realizujú aj individuálne plány rozvoja osobnosti prijímateľa sociálnych služieb.