Čo poskytujeme

V dvoch špecializovaných zariadeniach s kapacitou 40 a 30 miest, so zameraním na fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných osôb, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú niektoré zo zdravotných postihnutí ktorými sú organický psychosyndróm, schizofrénia, duševná zaostalosť a poruchy psychického vývinu sa celoročnou pobytovou formou:

a)   poskytuje  

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie.

b)   zabezpečuje

 1. pracovná terapia,
 2. záujmová činnosť.

c)    utvárajú podmienky na

 1. vzdelávanie,
 2. úschovu cenných vecí.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.