Cenník služieb pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.

SADZOBNÍK

spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č.211/2000 Z. z.

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Zariadenia sociálnych služieb Egídius účtuje oprávneným osobám za :

Poplatok za poskytnutie informácií možno uhradiť v pokladni, alebo bankovým prevodom na účet číslo 7000565564/8180, SK26 8180 0000 0070 0056 5564 vedený v Štátnej pokladnici s označením účelu platby.